Địa chỉ: Phố Trần Phú - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.
Tel: 0241-835.844.
 

Khách sạn đã xem