Valentine trong suy nghĩ của người Raglai

Valentine trong suy nghĩ của người Raglai

07/08/2014 1581

Người Raglai ở Bác Ái, Ninh Thuận có nhiều nghi lễ đặc sắc như lễ cưới, lễ bỏ mã, lễ mừng lúa mới,...

Xem thêm