New York

New York

08/07/2014 3077

Thành phố New York (tiếng Anh: New York City, chính thức là City of New York; đọc như "Thành p...

Xem thêm