Hành cung Long Bình

Hành cung Long Bình

06/07/2014 2429

Thành Long Bình là nơi đặt bộ máy nhà nước Phong kiến tỉnh Phú Yên từ năm 1899 đến năm 1945. Hành c...

Xem thêm