Mộ Vua Voi

Mộ Vua Voi

29/07/2014 2301

Mộ vua voi là khu lăng mộ của gia đình vua voi Khun Yu Nốp, một nhân vật lịch sử đã trở thành một h...

Xem thêm