Hội nhồi với tục rước Bà Đống

Hội nhồi với tục rước Bà Đống

05/05/2014 2071

Làng Hòa Đình xưa tên chữ là Lồi Đình, tên nôm làng Nhồi, nay thuộc xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh...

Xem thêm