Thiền Viện Tịch Chiếu

Thiền Viện Tịch Chiếu

05/05/2014 1937

Có dịp đi đến biển Long Hải, đến Thiền Viện Tịch Chiếu, nơi có kiến trúc giốngThiền viện Thường Chi...

Xem thêm