Mytour.vn Hotel Award - Các khách sạn đạt giải năm 2016

Danh sách bài viết

Đơn vị bảo trợ truyền thông viết về 5 điểm “trốn nóng” lý tưởng hè 2016

(#WANDERLUSTTIPS) MùA Hè đếN đEM THEO NHữNG OI ả, NGộT NGạT KHIếN BạN AO ướC đếN MộT VùNG BIểN KHơI BAO LA THOáNG đãNG HAY LêN VùNG NúI CAO TRONG TRẻO, MáT Mẻ. Để GIúP BạN BIếN đIềU đó THàNH HIệN THựC...

Xem chi tiết

Đơn vị bảo trợ truyền thông đưa tin: Đắm mình tại 5 thiên đường biển tuyệt đẹp Hè 2016

(#WANDERLUSTTIPS) TRONG TIếT TRờI NắNG NóNG, OI BứC CủA MùA Hè, MộT CHUYếN DU LịCH BIểN LUôN Là GợI ý HAY. HãY CùNG DạO BướC TớI 5 THIêN đườNG BIểN TUYệT đẹP, THAM GIA CáC HOạT độNG VUI CHơI, KHáM PHá...

Xem chi tiết

Đơn vị bảo trợ truyền thông đưa tin về Top 7 khách sạn chất lượng tại 7 thành phố du lịch “hot” nhất Việt Nam

(#WANDERLUSTTIPS) NếU NHư DU LịCH PHượT, BụI đANG TRở THàNH XU HướNG CủA GIớI TRẻ THì HOSTEL, HOMESTAY CũNG TRở THàNH TRàO LưU NGHỉ NGơI NHữNG NăM TRở LạI đâY. TUY NHIêN, VớI 7 THàNH PHố DU LịCH “HOT”...

Xem chi tiết

Đơn vị bảo trợ truyền thông công bố giải thưởng Best Hotel Awards 2016

(#WANDERLUSTTIPS) MYTOUR VIệT NAM CHíNH THứC CôNG Bố GIảI THưởNG “MYTOUR’S BEST HOTEL AWARDS 2016”. ĐâY Là GIảI THưởNG DàNH RIêNG CHO LĩNH VựC KHáCH SạN Và RESORT đầU TIêN TạI VIệT NAM NHằM TôN VINH N...

Xem chi tiết

Khám phá 7 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2016

(VTC NEWS) - VIệC TìM đượC CáC KHáCH SạN VừA ở TRUNG TâM KHU DU LịCH, DịCH Vụ TốT Mà GIá Cả VẫN HợP Lý Là đIềU MọI DU KHáCH đềU MONG MUốN.

Xem chi tiết

Mãn nhãn trước top 5 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam

ĐợT NGHỉ 30/4 – 1/5 SắP đếN RồI, TạI SAO BạN KHôNG THử TRảI NGHIệM NHữNG NGàY THư GIãN CủA MìNH VớI KHôNG GIAN TUYệT VờI Và CHấT LượNG PHụC Vụ UY TíN TạI TOP NHữNG KHáCH SạN 5 SAO đẹP NHấT VIệT NAM đư...

Xem chi tiết

Bỏ túi 5 bí kíp đặt phòng khách sạn giá rẻ nhất

MùA Hè – MùA DU LịCH LạI SắP đếN, CáC BạN đã CHUẩN Bị CHO NHữNG CHUYếN đI CủA MìNH đếN đâY RồI? HãY Bỏ TúI NGAY NHữNG Bí KíP để đặT đượC PHòNG KHáCH SạN GIá Rẻ Mà VẫN CHấT LượNG SAU đâY NHé.

Xem chi tiết

Những bãi biển

NHA TRANG, VũNG TàU, PHú QUốC... Sở HữU NHữNG BãI BIểN đẹP VớI Bờ CáT TRắNG, LàN NướC TRONG XANH CùNG KHUNG CảNH Tự NHIêN HUYềN ảO.

Xem chi tiết

Top 10 khách sạn giá rẻ tốt nhất Việt Nam 2016

BạN đI DU LịCH VớI KINH PHí Có HạN? ĐừNG LO LắNG, BạN VẫN Có THể TìM CHO MìNH NHữNG KHáCH SạN BảO đảM đượC CHấT LượNG TUYệT VờI Mà GIá Cả VẫN RấT PHảI CHăNG, CHỉ CầN CHịU KHó TìM HIểU Và LựA CHọN Kĩ....

Xem chi tiết

VnExpress đưa tin về "Mytour's Best Hotel Awards 2016"

MYTOUR VIệT NAM VừA TRAO GIảI THưởNG “MYTOUR’S BEST HOTEL AWARDS 2016” CHO 100 KHáCH SạN Và RESORT HàNG đầU VIệT NAM.

Xem chi tiết

Zing nói về "Mytour's Best Hotel Awards 2016"

GIảI THưởNG NHằM TôN VINH NHữNG đÓNG GÓP VÀ Nỗ LựC KHôNG NGừNG CỦA CáC Cơ Sở LưU TRÚ HÀNG đầU đốI VớI HOẠT độNG DU LỊCH.

Xem chi tiết

24H đưa tin về giải thưởng Best Hotel Award 2016

MYTOUR VIệT NAM CHíNH THứC CôNG Bố GIảI THưởNG “MYTOUR'S BEST HOTEL AWARDS 2016” DàNH CHO CáC KHáCH SạN Và RESORT TạI VIệT NAM NHằM TôN VINH NHữNG đóNG GóP CủA 100 Cơ Sở LưU TRú HàNG đầU CủA HOạT độNG...

Xem chi tiết

Vietnamnet nói về Mytour's Best Hotel Award 2016

MYTOUR VIệT NAM VừA CôNG Bố DANH SáCH 100 RESORT, KHáCH SạN ở VN NHậN GIảI THưởNG “MYTOUR'S BEST HOTEL AWARDS 2016” - DANH HIệU TôN VINH NHữNG đóNG GóP CủA NHữNG Cơ Sở LưU TRú HàNG đầU CủA HOạT độNG D...

Xem chi tiết

Dân Trí đưa tin về Mytour's Best Hotel Award 2016

WEBSITE DịCH Vụ đặT PHòNG KHáCH SạN TRựC TUYếN MYTOUR.VN CHíNH THứC CôNG Bố GIảI THưởNG “MYTOUR'S BEST HOTEL AWARDS 2016” NHằM TôN VINH NHữNG đóNG GóP CủA 100 KHáCH SạN Và RESORT HàNG đầU đốI VớI HOạT...

Xem chi tiết

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG KHÁCH SẠN VÀ RESORT TẠI VIỆT NAM MYTOUR'S BEST HOTEL AWARD 2016

Hà NộI, THáNG 04 NăM 2016 MYTOUR VIệT NAM CHíNH THứC CôNG Bố GIảI THưởNG “MYTOUR'S BEST HOTEL AWARDS 2016”. ĐâY Là GIảI THưởNG DàNH CHO CáC KHáCH SạN Và RESORT TạI VIệT NAM NHằM TôN VINH NHữNG đóNG...

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC